Hakaniemenranta, 1. palkinto

Hakaniemen alueella tapahtuu lähitulevaisuudessa suuria muutoksia. Hakaniemenrannan ja Kruunuvuoren puolelle sijoittuvan Siltavuorenrannan suunnitteluun etsittiin uusia avauksia ideakilpailulla. Ideakilpailussa tehtävänä oli suunnitella asumiselle ja palveluille rakennuksia sekä kehittää rantavyöhykettä siten, että se toimii kaikille avoimena, viihtyisänä ja houkuttelevana ulkotilana. Ideakilpailu oli avoin ja kansainvälinen. VSU voitti 1. palkinnon yhteistyösä Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy:n kanssa. Yleissuunnitelma on tehty Hakaniemenrannan ideakilpailun pohjalta alueen asemakaavoituksen pohjaksi.

Hakaniemi, Helsinki

Suunnitteluvuosi 2018

Suunnittelualue ulottuu Siltavuorensalmen molemmille rannoille, itä-länsisuunnassa yli kuudensadan metrin matkalle. Julkiset tilat on jaoteltu kolmeen pääalueeseen: urbaanit tasot, tulvapuisto sekä Siltavuorenrannan puisto. Koko alueella rantavyöhykkeen kantavana ideana on veden äärelle pääsy ja luonnon tuominen rakennetun ympäristön lomaan. Rantavyöhyke on elävä, monimuotoinen ja siihen on muodostettu vaihtelevia tiloja aktiviteeteille ja viihtymiselle. Vuoropuhelu Hakaniemenrannan rakennetun ja Siltavuorenrannan luonnonmukaisen rantavyöhykkeen välillä tuovat alueelle monimuotoisuutta niin ympäristön kuin toimintojenkin osalta. Merivedenpinnan voimakasta korkeusvaihtelua on hyödynnetty tulvapuistossa ja kahluutasanteilla.

Yleissuunnittelussa on ratkaistu tulvasuojelun periaatteet koko suunnittelualueella HW +3.3 -meritulvan varalta. Tulvasuojaus on paikoitellen tehty maastoa muotoilemalla, tukimuureilla, maanpinnan korotuksilla ja erityyppisillä teknisillä rakenteilla. Luiskamaisten rantojen profiili on suunniteltu hyödyntäen vedenpinnan vaihtelua NW -0.72 – HW +1.71 välillä siten, että nouseva ja laskeva vesi muuttaa puistotilaa ja rantaviivan sijaintia.

Hakaniemenrannan ”kansanpalatsit” ovat klassisia kaupunkitaloja, jotka tarjoavat korkealuokkaista asumista ja yhteisöllisyyttä. Monipuoliseen katumiljööseen liittyy runsaasti liike- ja palvelutilaa. Korttelien edustan veteen laskeutuvat urbaanit tasot hakevat inspiraationsa suomalaisesta kalliomaisemasta. Eri suuntiin kääntyvät, veteen laskeutuvat tasot luovat suojaisia oleskelupaikkoja asumisen ja rantapromenadin palvelujen yhteyteen. Rantapromenadilta on pääsy korttelien kansipihoille.

Merihaan asuintalot saavat uuden lähiympäristön, joka korostaa alueen huomattavia ansioita. Nykyisiä satamatoimintoja uudelleen järjestelemällä ja rannan täytöllä Merihaan edustalle luodaan uusi etelään aukeava tulvapuisto, jonka maastonmuotoilulla paitsi ratkaistaan tulvasuojaus HW +3.3 -tasolle, myös luodaan luonnonmukaista ja elämyksellistä rantaa virkistyskäyttöön. Vedenkorkeuden vaihtelu havainnollistuu puiston kaltevan rantaprofiilin ansiosta.

Siltavuorensalmen yli toteutetaan uusi silta ja alueen liikennejärjestelyt muuttuvat. Raitiotie kulkee Hakaniemen rannan läpi Kruunuvuorenrantaan, pyöräilyn pääreitti liittää alueen kaupunkikeskustan pyöräilyverkostoon ja kadut ovat keskustakatuja, joiden varrella on pysäköintiä. Siltavuorenrannan katua siirretään rannasta lähemmäs kortteleita siten, että rantavyöhyke jää virkistyskäyttöön.

Alueelle muodostuu uusi rantapuisto, joka liittää Siltavuorenrannan osaksi laajempaa rantareitistöä ja virkistysalueiden ketjua. Puisto on luonteeltaan vastapäistä Hakaniemenrantaa vehreämpi. Kasvillisuus on suomalaista luonnonmukaista rantakasvillisuutta ja vaihtelee kasvupaikan mukaan, kuten luonnossa. Rantareitin varteen sijoittuu hulevesipainanteita ja rannan loivassa poukamassa on pääsy veden ääreen. Nykyinen leikkipaikka sijoitetaan alueella uudelleen sekä mahdollisuuksia oleskeluun ja kuntoiluun parannetaan.

Kohde

Hakaniemenrannan yleissuunnitelma
Hakaniemenrannan yleinen suunnittelukilpailu 1. palkinto

Sijainti

Hakaniemi, Helsinki

Suunnitteluvuosi

2018

Tilaaja

Helsingin kaupunki